David (Psalmen van)

Bijbelteksten

2 Samuel 23:1Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isai zegt, en de man, die hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs God, en liefelijk [in] psalmen van Israel, zegt:
1 Kronieken 16:7Te dienzelven dage gaf David ten eerste [dezen psalm], om den HEERE te loven, door den dienst van Asaf, en zijn broederen.
1 Kronieken 16:8Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.
Psalm 2:1Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
Psalm 3:1Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom.
Psalm 4:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
Psalm 5:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Nechiloth.
Psalm 6:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth, op de Scheminith.
Psalm 7:1Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over de woorden van Cusch, den zoon van Jemini.
Psalm 8:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.
Psalm 9:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Muth-labben.
Psalm 11:1[Een psalm] van David, voor den opperzangmeester. Ik betrouw op den HEERE; hoe zegt gijlieden tot mijn ziel: Zwerft henen [naar] ulieder gebergte, [als] een vogel?
Psalm 12:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Scheminith.
Psalm 13:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
Psalm 14:1[Een psalm] van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk [met hun] werk; er is niemand, die goed doet.
Psalm 15:1Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?
Psalm 16:1Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.
Psalm 17:1Een gebed van David. HEERE! hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei, neem ter ore mijn gebed, met onbedriegelijke lippen [gesproken].
Psalm 18:1Voor den opperzangmeester, [een psalm] van David, de knecht des HEEREN, die de woorden dezes lieds tot den HEERE gesproken heeft, ten dage, als hem de HEERE gered had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul.
Psalm 19:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

Hadderech