Ziekte dieren

Zie ook: Dieren / Fauna, Ziekte, Ziekte (doorverwijspagina),

In de Bijbel wordt slechts zijdelings gesproken over zieke dieren.

Inhoud

Bijbel

Tijdens de tien plagen zien we dat God een zware pestilentie onder de dieren van de Egyptenaren laat heersen (Ex. 9:3ev.). Opmerkelijk is dat hier ook wordt beschreven dat de Hebreeërs hun dieren moeten afzonderen (Ex. 9:4) zodat die niet ziek worden. Een soortgelijke beschrijving van een pest onder dieren vinden we in Zacharia 14:15 waar paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden aan zullen sterven.

In Maleachi lezen we dat kreupele en zieke dieren als offer worden gebruikt (Mal. 1:8, 13), iets wat verboden is volgens de Mozaïsche wet (Lev. 22:20ev.).

Ziekten van dieren die bij name worden genoemd zijn kreupelheid (Lev. 22:22; Mal. 1:8, 13), blindheid (Mal. 1:8), verlamdheid (Lev. 22:22) en huidziekte (Lev. 22:22). Daarnaast worden ook verwondingen genoemd (Leviticus 22:20, 22, 24).


Beschermmaatregelen

In Nederland zijn in het verleden diverse veeziekten geweest, veelal aangeduid onder de noemer veepest (J. van der Wal, Pestbosjes in Friesland: Sporen van historische drama's, 1984). Om verspreiding te voorkomen werden dode en zieke dieren afgevoerd naar een pestbosje (of miltvuurbosje) en hierdoor niet in contact stonden met andere dieren. Een pestbosje is een klein met bomen begroeid en vaak met een ringsloot of afrastering omzoomd stuk land, meestal gelegen aan de rand van een weide. Omdat dit gedeelte niet werd bewerkt groeiden er bomen en struiken, wat zorgde voor de benaming. Daar de kadavers vaak met ongebluste kalk (calciumoxide, CaO) werden bedekt zijn ook tegenwoordig vaak op die plekken hiervan sporen te vinden in de vorm van "witte kuilen".


Aangemaakt 14 augustus 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!